7 de decembro de 2015

Kenneth Rexroth

Bestas, bechos e animais. III

Casey Girard - Zebra

Casey Girard, Cebra (blog.caseyg.com)

 

Un bestiario (e 3)
Kenneth Rexroth


 

Canson City - Raccoon

Canson City, Mapache (cansoncity.tumblr.com)

 

Raccoon Mapache

.

The raccoon wears a black mask,
And he washes everything
Before he eats it. If you
Give him a cube of sugar,
He'll wash it away and weep.
Some of life's sweetest pleasures
Can be enjoyed only if
You don't mind a little dirt.
Here a false face won't help you.

O mapache leva un anteface negro
e lávao todo sempre
antes de o comer. Se ti
lle dás un terrón de azucre,
el vaino lavar e chora.
Algúns dos praceres máis doces da vida
só poden ser gozados se
non che importa un pouco de lixo.
Nisto unha cara falsa non che axudará.

       
       

 

Adolf Lachman - Scarecrow

  Adolf Lachman, Espantallo (adolflachman.cz)

 

Scarecrow Espantallo

.

A hex was put on you at birth.
Society certified your
Existence and claimed you as
A citizen. Don't let it
Scare you. Learn to cope with a world
Which is built entirely of fake,
And in which, if you find a truth
Instead of a lie, it is due
To somebody's oversight.
These stuffed old rags are harmless,
Unless you show them the fear
Which they can never warrant,
Or reveal the contempt which
Of course is all they deserve.
If you do, they'll come to life,
And do their best to kill you.

Botáronche un meigallo ao naceres.
A sociedade certificou a túa
existencia e reclamoute como
cidadán. Non deixes que
te asusten. Aprende a lle facer fronte a un mundo
que está enteiramente construído de falsidade,
e no que, se atopas unha verdade
no canto dunha mentira, é por causa
do desleixo de alguén.
Eses farrapos vellos recheos son inofensivos,
non sendo que ti lles móstre-lo medo
que eles nunca poden permitir,
ou lles revéle-lo desprezo que
de certo é todo o que merecen.
Se tal fas, virán á vida
e farán todo o que poidan por te matar.

       
       

 

Maria Teresa Crawford Cabral - Affinity II

  Maria Teresa Crawford Cabral, Afinidade II (crawfordcabral.see.me)

 

Seal Foca

.

The seal when in the water
Is a slippery customer
To catch. But when he makes love
He goes on dry land and men
Kill him with clubs.
To have a happy love life,
Control your environment.

Mentres que está na auga a foca
é alguén escorregadizo e malo
de apreixar. Pero cando fai o amor
vai á terra firme e os homes
mátana a mocazos.
Para teres unha feliz vida amorosa
controla o teu ambiente.

       

 

 

 

Walton Ford - Ornithomancy no 3

Walton Ford, Ornitomancia nº 3 (wikipedia.org)

 

Trout Troita

.

The trout is taken when he
Bites an artificial fly.
Confronted with fraud, keep your
Mouth shut and don't volunteer.

Píllase a troita cando
pica nunha mosca artificial.
Perante a fraude, mantén a
boca pecha e non a ofrezas.

       
       

 

Billy Tackett - I want your brains

Billy Tackett, I want your brains (billytackett.com)

 

Uncle Sam Tío Sam

.

Like the unicorn, Uncle
Sam is what is called a myth.
Plato wrote a book which is
An occult conspiracy
Of gentlemen pederasts.
In it he said ideas
Are more nobly real than
Reality, and that myths
Help keep people in their place.
Since you will never become,
Under any circumstances,
Gentlemen pederasts, you'd
Best leave these blood-soaked notions
To those who find them useful.

Tal como o unicornio, o Tío
Sam é o que se chama un mito.
Platón escribiu un libro que é
unha conspiración oculta
de cabaleiros pederastas.
Nel dicía que as ideas
son máis nobremente reais cá
realidade, e que os mitos
axudan mante-la xente no seu lugar.
Pois que ti nunca chegarás a ser,
en circunstancia ningunha,
un cabaleiro pederasta, farías mellor en
deixar estas sanguiñentas reflexións
para aqueles que as encontren útiles.

       

 

 

 

Irina Korsokova - Unicorn

Irina Korsokova, Unicornio (irinakorsakova.com)

 

Unicorn Unicornio

.

The unicorn is supposed
To seek a virgin, lay
His head in her lap, and weep,
Whereupon she steals his horn.
Virginity is what is
Known as a privation. It is
Very difficult to find
Any justification for
Something that doesn't exist.
However, in your young days
You might meet a unicorn.
There are not many better
Things than a unicorn horn.

Suponse que o unicornio
para descubrir unha virxe, pousa
a cabeza no seu colo e chora,
e entón ela róuballe o corno.
A virxindade é o que
se coñece como unha privación. É
moi difícil achar
algunha xustificación para
algo que non existe.
Aínda así, nos teus días mozos
poderías atopar un unicornio.
Non hai moitas cousas
mellores ca un corno de unicornio.

       

 

 

 

Louis Agassiz Fuertes - White-headed Vulture

Louis Agassiz Fuertes, Voitre cabeza branca (wikipedia.org)

 

Vulture Voitre

.

St. Thomas Aquinas thought
That vultures were lesbians
And fertilized by the wind.
If you seek the facts of life,
Papist intellectuals
Can be very misleading.

San Tomé de Aquino coidaba
que os voitres eran lesbianas
e as fecundaba o vento.
Se búsca-las realidades da vida,
os intelectuais católicos
poden resultar enganosos.

 

 

       

 

Jonas Jödicke - Little Red Riding Hood

Jonas Jödicke, Carapuchiña Vermella (jojoesart.deviantart.com)

 

Wolf Lobo

.

Never believe all you hear.
Wolves are not as bad as lambs.
I've been a wolf all my life,
And have two lovely daughters
To show for it, while I could
Tell you sickening tales of
Lambs who got their just deserts.

Non creas todo o que oes.
Os lobos non son peores cós años.
Eu funche un lobo toda a vida
e teño dúas fillas encantadoras
para o demostrar, pero podería
contarche historias arrepiantes de
años que recibiron o seu merecido.

 

 

       

 

Benjamin Lacombe - Eat me Drink me

Benjamin Lacombe, Cómeme Bébeme (benjaminlacombe.com)

 

You Ti

.

Let Y stand for you who says,
“Very clever, but surely
These were not written for your
Children?” Let Y stand for yes.

Pon a “t” de ti, pois dis:
«Moi intelixente, pero seguro
que isto non foi escrito para os teus
nenos?» Pon a “t” de talmente.

 

 

       

 

Mel Ramos - Zebra

Mel Ramos, Cebra (melramos.com)

 

Zebra Cebra

.

Clothes do not make the zebra.
Better wear a convict's stripes
Free on the lonely savannah
Than the panoplied harness
Of a queen on Rotten Row,
Or a thief's colors at Ascot.

O hábito non fai a cebra.
Mellor leva-las raias dun convicto
ceibo na solitaria sabana
que o gornecido arnés dunha raíña
no paseo de Rotten Row,
ou as cores dun ladrón en Ascot.

 

 

       

 

►Un bestiario (2)

 

Kenneth Rexroth ~ wikipedia

 

►Español