8 de decembro de 2015

Kenneth Rexroth

Bestas, bechos e animais. II

Casey Girard - Kangaroo

Casey Girard, Canguro (blog.caseyg.com)

 

Un bestiario (2)
Kenneth Rexroth


 

Plinio Martelli - Tenshi

Plinio Martelli, Tenshi (pliniomartelli.com)

 

Horse Cabalo

.

It is fun to ride the horse.
If you give him some sugar
He will love you. But even
The best horses kick sometimes.
A rag blowing in the wind
Can cause him to kill you. These
Characteristics he shares
With the body politic.

É divertido montar a cabalo.
Se a un lle dás un pouco de azucre,
el quererate. Pero mesmo
os mellores cabalos ás veces coucean.
Un trapo axitado polo vento
pode causar que te mate. Estas
características compárteas
coa clase política.

       
       

 

Nicoletta Ceccoli - Anima Gemella

  Nicoletta Ceccoli, Alma Xemelga (nicolettaceccoli.com)

 

I Eu

.

Take care of this. It's all there is.
You will never get another
.

Ten conta del. É todo o que hai.
Nunca vas obter outro
.

       
       

 

Egypt, 25th-26th Dynasty - Jackal

 Exipto, 26ª ou 25ª dinastía, Figura de chacal en madeira de sicómoro (britishmuseum.org)

 

Jackal Chacal

.

The jackal's name is often
Used as a term of contempt.
This is because he follows
The lion around and lives
On the leavings of his kill.
Lions terrify most men
Who buy meat at the butcher's.

O nome do chacal é utilizado
adoito como termo desprezativo.
Isto por mor de que segue
o león a tódolos sitios e vive
dos restos das súas preas.
O león aterrece moitos homes
que lle mercan os bistés ao carniceiro.

       

 

 

 

Domenic Bahmann - Kangaroo

Domenic Bahmann, Canguro (domfriday.tumblr.com)

 

Kangaroo Canguro

.

As you know, the kangaroo
Has a pocket, but all she
Puts in it is her baby.
Never keep a purse if all
You can find to put in it
Is additional expense.
(The reception of these words
Will also serve to warn you:
NEVER MAKE FUN OF BABIES!)

Como xa sabes, o canguro
ten un peto, pero todo
o que mete nel é o seu bebé.
Nunca conserves un bolso se todo
o que podes atopar para meteres nel
é o gasto suplementario.
(A lectura destas palabras
servirá tamén para te advertir:
NON TE BURLES NUNCA DOS BEBÉS!)

       
       

 

Leo and Diane Dillon- The Lady and the Lion

Leo y Diane Dillon, A dama e o león (leo-and-diane-dillon.blogspot.com)

 

Lion León

.

The lion is called the king
Of beasts. Nowadays there are
Almost as many lions
In cages as out of them.
If offered a crown, refuse.

O león é chamado o rei
dos animais. Actualmente
hai case tantos leóns
en gaiolas coma fóra delas.
Se che ofrecen unha coroa, rexéitaa.

       

 

 

 

Tanino Liberatore - RanXerox

Tanino Liberatore, Lubna e RanXerox (wikipedia.org)

 

Man Home

.

Someday, if you are lucky,
You'll each have one for your own.
Try it before you pick it.
Some kinds are made of soybeans.
Give it lots to eat and sleep.
Treat it nicely and it will
Always do just what you want.

Algún día, se es afortunada,
poderás ter un para ti.
Próbao antes de o escolleres.
Algúns están feitos de feixóns de soia.
Dalle ben de comer e que durma o seu.
Trátao amablemente e el sempre
fará todo o que ti queiras.

       

 

 

 

Hannah Kennedy - Mantis

Hannah Kennedy, Barbantesa (hannahkennedy365.tumblr.com)

 

Mantis Barbantesa

.

In South Africa, among
The Bushmen, the mantis is
A god. A predatory
And cannibalistic bug,
But one of the nicer gods.

En Sudáfrica, entre
os bosquimáns, a barbantesa é
un deus. Un insecto
depredador e caníbal, pero
un dos deuses máis agradables.

 

 

       

 

Walton Ford, Bosse-de-Nage 1898 - “HA HA!”

Walton Ford, Bosse-de-Nage 1898. “HA HA!” (wikipedia.org)

 

Monkey Mono

.

Monkeys are our relatives.
On observing their habits
Some are ashamed of monkeys,
Some deny the relation,
Some are ashamed of themselves.
They throw coconuts at us.

Os monos son os nosos parentes.
Ao observaren os seus hábitos
algúns avergóñanse dos monos,
algúns negan o parentesco,
algúns avergóñanse deles mesmos.
Eles a nós tírannos cocos.

 

 

       

 

Mila Spasova - N

Mila Spasova, N (mspasova.tumblr.com)

 

N N

.

N is for nothing. There is
Much more of it than something.

O “n” é de nada. Aí hai
moito máis ca algo.

 

 

       

 

Jackie Dunn Smith - Okapi

Jackie Dunn Smith, Ocapi (jackiedunnsmith.tumblr.com)

 

Okapi Ocapi

.

The okapi is extinct.
The reason is under “N.”

O ocapi extinguiuse.
A razón está debaixo de “N”.

 

 

       

 

Matteo Grilli - Ringtail Possum Stretching

Matteo Grill, Pósum (matteogrilli.blogspot.com)

 

Possum Pósum

.

When in danger the possum
Plays dead. The state when dying
Plays danger. With the possum
This trick works; sometimes
He escapes. But when the state
Plays with death, it really dies.

Cando ve o perigo o pósum
xoga a facerse o morto. O estado ao morrer
xoga co perigo. Ao pósum
este truco funciónalle; ás veces
zafa. Mais cando o estado
xoga coa morte, morre de verdade.

 

 

       

 

Mary Baker - Quagga

Mary Baker, Quagga (babel.hathitrust.org)

 

Quagga Quagga

.

 

The quagga is extinct also.
If it hadn't been for the quagga
We'd be short a beast for “q.“
I can't think of one, can you?

O quagga extinguiuse tamén.
Se non é polo quagga
faltaríanos un animal para o “q”.
Non se me ocorre ningún, e a ti?

 

 

       

 

►Un bestiario (1)
►Un bestiario (e 3)

 

Kenneth Rexroth ~ wikipedia

 

►Español